TKP HEADLINE

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านกระแชง

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านกระแชง


ภูมิปัญญาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อ-สกุล นายบรรจง ทองย่น

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ 22 ธันวาคม 2494

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ชื่อภูมิปัญญาด้าน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 55/10 หมู่ ๒ ต.บ้านกระแชง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

ประกอบอาชีพ ข้าราชการเกษียณ

โทรศัพท์มือถือ 0874514214

อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดปทุมธานี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand